Εγγραφή δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης και μέλους της οικογένειάς του

35Η.-(1) Παρά τις σχετικές αντίστοιχες διατάξεις για την εγγραφή του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία έχουν επίσης αφιχθεί στη Δημοκρατία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τις περιόδους διαμονής τους στη Δημοκρατία που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

(2) Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγγραφο διαμονής σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης, στον τύπο που αποφασίζεται από αυτή, διάρκειας ισχύος πέντε ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, η ημερομηνία εγγραφής και η διάρκεια ισχύος του εγγράφου.

(3) Στο έγγραφο διαμονής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) αναφέρεται ότι αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

(4) Για τη χορήγηση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) εγγράφου διαμονής, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και η καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), καθώς και η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 10, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Ζ.

(5) Για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και η καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), καθώς και η προσκόμιση εγγράφων αντίστοιχων με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 10, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Ζ.