Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών

35Ζ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον εισήλθαν στη Δημοκρατία πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

(2) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) απαιτείται να πληρούν ανάλογες προϋποθέσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 για τους πολίτες της Ένωσης.

(3) Το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται και στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον εισήλθαν στη Δημοκρατία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για να συναντήσουν τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης και εφόσον πληρούν ανάλογες προϋποθέσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 για τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης:

Νοείται ότι, τέκνα που αποκτώνται μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διατηρούν τα ίδια δικαιώματα.