Δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες

35ΣΤ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον αφικνούνται πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση, εκτός από την απαίτηση κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης που είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου, δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και συνοδεύουν ή αφικνούνται για να συναντήσουν τον δικαιούχο της Συμφωνίας Αποχώρησης πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου:

Νοείται ότι, τέκνα που αποκτώνται μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου διατηρούν τα ίδια δικαιώματα.