Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα που δεν εργάζονται πλέον στη Δημοκρατία και για τα μέλη των οικογενειών τους

35ΙΓ. Οποιαδήποτε αναφορά σε πολίτη της Ένωσης ή μέλη της οικογένειας στο άρθρο 15 ισχύει και για τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους.