Απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής από ορισμένα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35ΙΔ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35ΙΓ, τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης για τα οποία εφαρμόζονται το εδάφιο (2) του άρθρου 35Κ και το εδάφιο (2) του άρθρου 35ΚΑ και τα οποία πληρούν τους προβλεπόμενους από τα εν λόγω εδάφια όρους αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εάν διαμείνουν νομίμως στη Δημοκρατία για περίοδο πέντε συνεχόμενων ετών.