Όροι που τίθενται για τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής

35ΚΒ.-(1) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους διατηρούν το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 35ΣΤ, ενόσω δεν αποτελούν υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

(2) Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα διαμονής που προβλέπεται στα άρθρα 35Ζ, 35Κ και 35ΚΑ, ενόσω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα, σε συγκεκριμένες δε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία κατά πόσο ο δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης ή τα μέλη της οικογένειάς του πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα, η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει εάν πληρούνται οι όροι αυτοί:

Νοείται ότι, ο έλεγχος αυτός δεν δύναται να έχει συστηματικό χαρακτήρα.

(3) Η προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μέλους της οικογένειάς του δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη μέτρου απέλασης. Η αρμόδια αρχή οφείλει στην περίπτωση αυτή, να εξετάζει εάν πρόκειται για περίπτωση προσωρινών δυσκολιών και να λαμβάνει υπόψη της την περίοδο διαμονής του ενδιαφερομένου στη Δημοκρατία, την προσωπική του κατάσταση και το ποσό της ενίσχυσης που του χορηγήθηκε, προκειμένου να εκτιμά κατά πόσο ο δικαιούχος αποτελεί υπέρμετρο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και, ακολούθως, να προβαίνει στη λήψη μέτρου απέλασής του.

(4) Κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (1) και (2) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35ΚΔ και 35ΚΕ, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή μέτρο απέλασης κατά δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μελών των οικογενειών τους, εφόσον οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης-

(α) είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι∙ ή

(β) εισήλθαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας προκειμένου να αναζητήσουν εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και τα μέλη των οικογενειών τους δεν δύναται να απελαθούν ενόσω μπορούν να παρέχουν αποδείξεις ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν.