Ίση μεταχείριση δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης

35ΙΘ.-(1) Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται ρητά στη Συμφωνία Αποχώρησης, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης που διαμένουν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας στους τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που έχουν δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης και δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν υφίσταται δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές κατά τους πρώτους τρεις μήνες διαμονής, ή, κατά περίπτωση, κατά το μακρότερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 35ΚΒ, ούτε παρέχεται, πριν από την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, επίδομα συντήρησης για σπουδές, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούμενης από υποτροφίες για σπουδές ή σπουδαστικά δάνεια, σε πρόσωπα άλλα από μισθωτούς εργαζόμενους, μη μισθωτούς εργαζόμενους, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πέρα από αυτό του δικαιώματος διαμονής στη Δημοκρατία εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.