Συναφή δικαιώματα

35ΙΗ. Τα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα οποία έχουν δικαίωμα διαμονής ή δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, δικαιούνται να αναλαμβάνουν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα.