Εδαφική εφαρμογή

35ΙΖ. Το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών της οικογένειάς τους επί των οποίων έχει εφαρμογή το παρόν Μέρος καλύπτει τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.