Έγγραφο μόνιμης διαμονής για μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

35ΙΣΤ.-(1) Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και που είναι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής, χορηγείται, κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και με την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), έγγραφο μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, διάρκειας ισχύος δέκα ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και με την ένδειξη ότι εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης, εντός εξαμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το εν λόγω έγγραφο ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και την καταβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30).

(2)(α) Η αίτηση για τη χορήγηση εγγράφου μόνιμης διαμονής απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μηνός από τη λήξη της ισχύος του εγγράφου διαμονής.

(β) Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση υποβολής εγκαίρως αίτησης για τη χορήγηση εγγράφου μόνιμης διαμονής συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

(3) Διακοπή της διαμονής, που δεν υπερβαίνει τα πέντε συνεχόμενα έτη, δεν επηρεάζει την ισχύ του εγγράφου μόνιμης διαμονής υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών της οικογένειάς τους.