Γενικές αρχές

35ΚΔ.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων (2) και (3) του άρθρου 29.

(2) Για να εξακριβωθεί κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, κατά την έκδοση εγγράφου διαμονής δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης ή μέλους της οικογένειας δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, η αρμόδια αρχή δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητά από το κράτος καταγωγής του ενδιαφερομένου και, ενδεχομένως, από άλλα κράτη, να της παρέχουν εντός δύο μηνών το αργότερο πληροφορίες για το ποινικό μητρώο, που πιθανόν να έχει ο ενδιαφερόμενος:

Νοείται ότι, η έρευνα αυτή δεν δύναται να έχει συστηματικό χαρακτήρα.