Δημοσιότητα

35ΚΣΤ. Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης και των μελών των οικογενειών τους σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν Μέρος, ιδιαίτερα με εκστρατείες συνειδητοποίησης διεξαγόμενες μέσω των εθνικών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων μέσων επικοινωνίας.