Δημοσιότητα

36. Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο, ιδιαίτερα με εκστρατείες συνειδητοποίησης διεξαγόμενες μέσω των εθνικών και τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων μέσων επικοινωνίας.