ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικές διατάξεις αναφορικά με τον τόπο αποστολής και προορισμού της διακίνησης

11.-(1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των ακόλουθων τόπων εντός του εδάφους της Ένωσης, ακόμη και μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:

(α) Από μια φορολογική αποθήκη προς-

(i) άλλη φορολογική αποθήκη·

(ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη·

(iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Α·

(iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος·

(v) το τελωνείο εξόδου, εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 329, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, που είναι ταυτόχρονα το τελωνείο αναχώρησης για το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, εφόσον αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 189 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446· και

(β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τόπος εισαγωγής» νοείται ο τόπος όπου τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(2) Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισαγωγή πραγματοποιείται με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται από τον τόπο εισαγωγής υπό καθεστώς αναστολής μόνον εάν ο διασαφιστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τα ακόλουθα:

(α) Τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εγγεγραμμένου αποστολέα για τη διακίνηση·

(β) τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραλήπτη προς τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα· και

(γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προορίζονται να αποσταλούν από το έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και πλην της περίπτωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13, ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος παραλήπτης με άδεια που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13:

Νοείται ότι, ο εν λόγω εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.

Έναρξη και περάτωση διακίνησης

11Α.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής αρχίζει-

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη αποστολής· και

(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(2) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής περατώνεται-

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, μόλις ο παραλήπτης παραλάβει τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης· και

(γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα προϊόντα υπαχθούν στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

Εγγυήσεις

11Β.-(1)Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται από εγγύηση, η οποία παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον παραλήπτη ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης για διακινήσεις ενεργειακών προϊόντων μέσω σταθερών αγωγών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(4) Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αποστολή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο αποστολέα

12. (1) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει, πριν την αποστολή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο των προϊόντων,

(γ) να τηρεί βιβλία σχετικά με τις αποστολές των εναρμονισμένων προϊόντων,

(δ) να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από το Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αποστολή προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από εγγεγραμμένο αποστολέα.

Παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο παραλήπτη

13. (1) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει πριν από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους,

(γ) μόλις περατωθεί η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που παραλαμβάνονται υπό καθεστώς αναστολής, να προβαίνει στη λογιστική τους εγγραφή,

(δ) να αποδέχεται και διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή, που επιτρέπει στο Τελωνείο να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν.

(4) Για τον εγγεγραμμένο παραλήπτη που παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε ένα μόνο αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την άδεια για μία μόνο διακίνηση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους παραλήπτες και για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Μητρώο Δεδομένων

14.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Δεδομένων», στο οποίο καταχωρίζονται-

(α) το όνομα και η διεύθυνση των εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων αποστολέων, εγγεγραμμένων παραληπτών, πιστοποιημένων αποστολέων και πιστοποιημένων παραληπτών για τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των υποστατικών που είναι εγκεκριμένα ως φορολογικές αποθήκες·

(β) η κατηγορία των προϊόντων που επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή παραληφθούν από τα εν λόγω πρόσωπα ή να αποθηκευτούν στα εν λόγω υποστατικά·

(γ) η διεύθυνση του Τελωνείου που είναι αρμόδιο για περαιτέρω πληροφορίες·

(δ) η ημερομηνία χορήγησης και ενδεχομένως η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ατομικού αριθμού· και

(ε) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής κρίνει αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το Μητρώο Δεδομένων είναι δυνατό να τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή καθορίσει ο Διευθυντής περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

(2) Πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) εγγράφεται στο Μητρώο Δεδομένων και γνωστοποιεί γραπτώς στον Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Μητρώου Δεδομένων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορούν τα πιο πάνω εδάφια και οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος συναφούς με τις διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Χρήση ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τη διακίνηση

15.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνο εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο αποστολέας, στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Απόφασης αριθ. 2020/263 (εφεξής “το μηχανοργανωμένο σύστημα”).

(3) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο αποστολέας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο έγγραφο μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα.

(4) Στις προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 περιπτώσεις, το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον παραλήπτη εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα εναρμονισμένα προϊόντα προορίζονται για εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία, το Τελωνείο διαβιβάζει απευθείας σε αυτόν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο.

(5)(α) Ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα εναρμονισμένα προϊόντα ή, σε περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα, τυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς.

(β) Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής.

(6) Ο αποστολέας δύναται να ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, εάν δεν έχει αρχίσει η διακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Α.

(7) Κατά τη διάρκεια διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, ο αποστολέας δύναται, μέσω του μηχανοργα-νωμένου συστήματος, να τροποποιεί τον προορισμό ή τον παραλήπτη των εναρμονισμένων προϊόντων σε έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) ή (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή, ενδεχομένως, στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 και προς τον σκοπό αυτό, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού στο Τελωνείο χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

(8) Σε περίπτωση διακίνησης διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, τα οποία προορίζονται για παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά γνωστός κατά τη χρονική στιγμή υποβολής από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), το Τελωνείο δύναται να επιτρέπει στον αποστολέα να παραλείπει από το έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη:

Νοείται ότι, με τη γνωστοποίηση των στοιχείων που αφορούν τον παραλήπτη, το αργότερο δε όταν περατωθεί η διακίνηση, ο αποστολέας, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (7), τα διαβιβάζει αμέσως στο Τελωνείο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις διακινήσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11.

Διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου για εξαγόμενα προϊόντα

15Α.-(1) Στις προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής δυνάμει του άρθρου 221 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447  («κράτος μέλος εξαγωγής»), εάν το εν λόγω κράτος μέλος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος αποστολής.

(2) Ο διασαφιστής παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς, με τον οποίο δηλώνονται τα εναρμονισμένα προϊόντα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν, πριν από την παράδοση των προϊόντων προς εξαγωγή, κατά πόσον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου αντιστοιχούν στα δεδομένα που περιέχονται στη διασάφηση εξαγωγής.

(4) Σε περίπτωση τυχόν αναντιστοιχιών μεταξύ του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και της διασάφησης εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τις γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(5) Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής γνωστοποιούν, μόλις το αντιληφθούν, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, ότι τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και διαβιβάζουν πάραυτα τη γνωστοποίηση στον αποστολέα, ο οποίος με την παραλαβή της γνωστοποίησης ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 15 ή τροποποιεί τον προορισμό των προϊόντων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15, κατά περίπτωση.

(6) Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιούνται με άλλα μέσα εκτός του μηχανοργανωμένου συστήματος έως τις 13 Φεβρουαρίου 2024.

Διαίρεση διακίνησης ενεργειακών προϊόντων

16. (1) Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει στον αποστολέα να διαιρεί σε δύο ή περισσότερα μέρη τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, εφόσον:

(α) δεν μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων,

(β) η διαίρεση αυτή πραγματοποιείται στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο επιτρέπει αυτή τη διαδικασία,

(γ) οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνονται για τον τόπο στον οποίο γίνεται η διαίρεση.

(2) Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να ρυθμίσει διαδικασία για την πραγματοποίηση στο έδαφος της Δημοκρατίας διαίρεσης ενεργειακών προϊόντων που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής.

(3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Διαδικασία παραλαβής εναρμονισμένων προϊόντων

17.(1) Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή στο εδάφιο (3) του άρθρου 11, ο παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο, οφείλει να υποβάλει αναφορά για την παραλαβή τους (εφεξής η "αναφορά παραλαβής»), μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τις διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(3)Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής:

Νοείται ότι, εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο παραλήπτης:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, το Τελωνείο επιβεβαιώνει στον παραλήπτη την καταχώρηση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) (α) Στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο διαβιβάζει στον αποστολέα την αναφορά παραλαβής που του διαβιβάστηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους προορισμού.

(β) Όταν ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού ευρίσκονται στη Δημοκρατία, το Τελωνείο διαβιβάζει την αναφορά παραλαβής απευθείας στον αποστολέα.

Αναφορά εξαγωγής

17Α.-(1) Στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και, ενδεχομένως, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά εξαγωγής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των προϊόντων, τις οποίες έχουν λάβει από το τελωνείο εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 329 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 ή από το τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την έξοδο προϊόντων από το τελωνειακό έδαφος, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η οποία βεβαιώνει ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Ένωσης.

(2) Στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (v) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά εξαγωγής, με βάση τις πληροφορίες που έχουν λάβει από το τελωνείο εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447.

(3)(α) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία με βάση τα οποία συντάσσεται η αναφορά εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(β) Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στον αποστολέα.

Διαδικασία αποστολής σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

17Β.-(1)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο αποστολέας δύναται να αρχίζει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, υπό την προϋπόθεση-

(i) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 15· και

(ii) ότι ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος  ευθύνεται ο αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 15:

Νοείται ότι, με την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 15, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 15 και των άρθρων 17 και 17Α.

(3) Ο αποστολέας φυλάσσει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) στα λογιστικά του βιβλία.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο αποστολέας δύναται να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 15 ή να διαιρέσει τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 και κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας και για τον σκοπό αυτό ο αποστολέας ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού ή της διαίρεσης της διακίνησης, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3).

(5)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο αποστολέας παρέχει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), στον διασαφιστή.

(β) Ο διασαφιστής παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αντίγραφο του εν λόγω εφεδρικού εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου αντιστοιχεί στα εναρμονισμένα προϊόντα που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του εφεδρικού εγγράφου.

Διαδικασία παραλαβής σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

17Γ.-(1)(α) Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 δεν δύναται να υποβληθεί κατά την περάτωση μιας διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στη Δημοκρατία, είτε διότι, σύμφωνα με την περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Β δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β, ο παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, εφεδρικό έγγραφο το οποίο  περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα της αναφοράς παραλαβής και επιβεβαιώνει την περάτωση της διακίνησης.

(β) Εκτός εάν η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 δύναται να υποβληθεί εγκαίρως από τον παραλήπτη, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή εκτός εάν πρόκειται για δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες το διαβιβάζουν στον αποστολέα ή το φυλάσσουν, ώστε να είναι στη διάθεση του αποστολέα:

Νοείται ότι, με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, ο παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 17.

(2)(α)  Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α ή η γνωστοποίηση ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 15Α, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί στο τέλος μιας διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος μέλος εξαγωγής, είτε διότι, το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος εξαγωγής είτε διότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Β, οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν στις αρχές του κράτους μέλους αποστολής έγγραφο που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά της αναφοράς εξαγωγής ή της γνωστοποίησης και πιστοποιεί την περάτωση της διακίνησης ή ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν η αναφορά εξαγωγής ή η γνωστοποίηση, δύναται να καταρτιστεί συντόμως μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(β) Στην περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο διαβιβάζει στον αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου ή το φυλάσσει, ώστε να είναι στη διάθεσή του αποστολέα.

(γ) Με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος εξαγωγής ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν αναφορά εξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Α ή τη γνωστοποίηση που προβλέπεται  στο εδάφιο (5) του άρθρου 15Α:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17Α εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο

17Δ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17Γ, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17, ή η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α, πιστοποιούν ότι μια διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων έχει περατωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά εξαγωγής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 17Γ, δύναται να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη για την περάτωση της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (3) και (4).

(3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, δύναται να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη της περάτωσης της διακίνησης με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν φθάσει στον προορισμό τους:

Νοείται ότι, κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί εφεδρικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 17Β.

(4) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) ή (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα εναρμονισμένα προϊόντα, στις περιστάσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2), έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής-

(α) αποδέχονται, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι τα προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου, η οποία πιστοποιεί ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης ή ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11· και

(β) δύνανται να λάβουν υπόψη κάθε συνδυασμό των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων-

(i) δελτίο παράδοσης·

(ii) έγγραφο υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον οικονομικό φορέα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των εναρμονισμένων προϊόντων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο πιστοποιεί την έξοδο των προϊόντων·

(iii) έγγραφο στο οποίο η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας πιστοποιεί την παράδοση σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για αυτήν την πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος ή χώρα·

(iv) καταχωρίσεις που τηρούνται από τους οικονομικούς φορείς σχετικά με προϊόντα, τα οποία προμήθευσαν σε πλοία, αεροσκάφη ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις· και

(v) άλλα αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά από τις αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(5) Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής αποδέχονται τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προβαίνουν στην περάτωση της διακίνησης στο μηχανοργανωμένο σύστημα.

Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης

17Ε. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει:

(1) τις περιπτώσεις υπό τις οποίες το μηχανοργανωμένο σύστημα μπορεί να θεωρείται εκτός λειτουργίας και τους κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές, για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 17Β και 17Γ.

(2) απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παρέκκλισης από την απαίτηση ηλεκτρονικής επιτήρησης των διακινήσεων αυτών.