Αποστολή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο αποστολέα

12. (1) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει, πριν την αποστολή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο των προϊόντων,

(γ) να τηρεί βιβλία σχετικά με τις αποστολές των εναρμονισμένων προϊόντων,

(δ) να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από το Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αποστολή προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από εγγεγραμμένο αποστολέα.