Παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο παραλήπτη

13. (1) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει πριν από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους,

(γ) μόλις περατωθεί η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που παραλαμβάνονται υπό καθεστώς αναστολής, να προβαίνει στη λογιστική τους εγγραφή,

(δ) να αποδέχεται και διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή, που επιτρέπει στο Τελωνείο να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν.

(4) Για τον εγγεγραμμένο παραλήπτη που παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε ένα μόνο αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την άδεια για μία μόνο διακίνηση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους παραλήπτες και για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.