Εγγυήσεις

11Β.-(1)Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται από εγγύηση, η οποία παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον παραλήπτη ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης για διακινήσεις ενεργειακών προϊόντων μέσω σταθερών αγωγών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(4) Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.