Εγγυήσεις

11Β. (1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται από εγγύηση η οποία παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από το μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον παραλήπτη, ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.