Διαδικασία παραλαβής εναρμονισμένων προϊόντων

17. (1) Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, ο παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο, οφείλει να υποβάλει αναφορά για την παραλαβή τους (εφεξής η "αναφορά παραλαβής»), μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τις διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(3) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής:

Νοείται ότι, εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο παραλήπτης:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, το Τελωνείο επιβεβαιώνει στον παραλήπτη την καταχώρηση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) (α) Στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο διαβιβάζει στον αποστολέα την αναφορά παραλαβής που του διαβιβάστηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους προορισμού.

(β) Όταν ο τόπος αποστολής και ο τόπος προορισμού ευρίσκονται στη Δημοκρατία, το Τελωνείο διαβιβάζει την αναφορά παραλαβής απευθείας στον αποστολέα.