Αναφορά εξαγωγής

17Α.-(1) Στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και, ενδεχομένως, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά εξαγωγής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των προϊόντων, τις οποίες έχουν λάβει από το τελωνείο εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 329 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 ή από το τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την έξοδο προϊόντων από το τελωνειακό έδαφος, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η οποία βεβαιώνει ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Ένωσης.

(2) Στις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (v) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά εξαγωγής, με βάση τις πληροφορίες που έχουν λάβει από το τελωνείο εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447.

(3)(α) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία με βάση τα οποία συντάσσεται η αναφορά εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(β) Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στον αποστολέα.