Διαδικασία αποστολής σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

17Β.-(1)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο αποστολέας δύναται να αρχίζει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, υπό την προϋπόθεση-

(i) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 15· και

(ii) ότι ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος  ευθύνεται ο αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 15:

Νοείται ότι, με την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 15, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 15 και των άρθρων 17 και 17Α.

(3) Ο αποστολέας φυλάσσει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) στα λογιστικά του βιβλία.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο αποστολέας δύναται να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 15 ή να διαιρέσει τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 και κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας και για τον σκοπό αυτό ο αποστολέας ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού ή της διαίρεσης της διακίνησης, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3).

(5)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο αποστολέας παρέχει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), στον διασαφιστή.

(β) Ο διασαφιστής παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αντίγραφο του εν λόγω εφεδρικού εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου αντιστοιχεί στα εναρμονισμένα προϊόντα που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του εφεδρικού εγγράφου.