Διαδικασία αποστολής σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

17Β.(1) (α) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του άρθρου 15, σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στη Δημοκρατία, ο αποστολέας μπορεί να αρχίζει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, υπό την προϋπόθεση:

(i) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από έντυπο έγγραφο το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 15.

(ii) ότι ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει ένα αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) πιο πάνω, την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη διακοπή λειτουργίας ευθύνεται ο αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους αυτής της διακοπής λειτουργίας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Όταν το μηχανοργανωμένο σύστημα αποκατασταθεί, ο αποστολέας οφείλει να υποβάλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 15:

Νοείται ότι, μόλις επικυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 15, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το έντυπο έγγραφο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17 και 17Α εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(3) Μέχρις ότου επικυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, η διακίνηση θεωρείται ότι πραγματοποιείται υπό καθεστώς αναστολής υπό την κάλυψη του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(4) Ο αποστολέας οφείλει να φυλάσσει αντίγραφο του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) προς υποστήριξη των λογιστικών του βιβλίων.

(5) Σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, ο αποστολέας κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (8) του άρθρου 15 ή στο άρθρο 16 χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας και ενημερώνει ανάλογα το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού ή της διαίρεσης της διακίνησης:

Νοείται ότι, τα εδάφια (2) έως (4)  εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.