Διαδικασία παραλαβής σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας

17Γ.-(1)(α) Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 δεν δύναται να υποβληθεί κατά την περάτωση μιας διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στη Δημοκρατία, είτε διότι, σύμφωνα με την περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Β δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β, ο παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, εφεδρικό έγγραφο το οποίο  περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα της αναφοράς παραλαβής και επιβεβαιώνει την περάτωση της διακίνησης.

(β) Εκτός εάν η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 δύναται να υποβληθεί εγκαίρως από τον παραλήπτη, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή εκτός εάν πρόκειται για δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες το διαβιβάζουν στον αποστολέα ή το φυλάσσουν, ώστε να είναι στη διάθεση του αποστολέα:

Νοείται ότι, με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, ο παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 17.

(2)(α)  Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α ή η γνωστοποίηση ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 15Α, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί στο τέλος μιας διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος μέλος εξαγωγής, είτε διότι, το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος εξαγωγής είτε διότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Β, οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν στις αρχές του κράτους μέλους αποστολής έγγραφο που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά της αναφοράς εξαγωγής ή της γνωστοποίησης και πιστοποιεί την περάτωση της διακίνησης ή ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης, εκτός εάν η αναφορά εξαγωγής ή η γνωστοποίηση, δύναται να καταρτιστεί συντόμως μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(β) Στην περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο διαβιβάζει στον αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου ή το φυλάσσει, ώστε να είναι στη διάθεσή του αποστολέα.

(γ) Με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος εξαγωγής ή την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17Β, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν αναφορά εξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Α ή τη γνωστοποίηση που προβλέπεται  στο εδάφιο (5) του άρθρου 15Α:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17Α εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.