Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο

17Δ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17Γ, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17, ή η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α, πιστοποιούν ότι μια διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων έχει περατωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά εξαγωγής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 17Γ, δύναται να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη για την περάτωση της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (3) και (4).

(3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, δύναται να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη της περάτωσης της διακίνησης με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν φθάσει στον προορισμό τους:

Νοείται ότι, κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί εφεδρικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 17Β.

(4) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) ή (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα εναρμονισμένα προϊόντα, στις περιστάσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2), έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής-

(α) αποδέχονται, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι τα προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου, η οποία πιστοποιεί ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης ή ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11· και

(β) δύνανται να λάβουν υπόψη κάθε συνδυασμό των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων-

(i) δελτίο παράδοσης·

(ii) έγγραφο υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον οικονομικό φορέα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των εναρμονισμένων προϊόντων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο πιστοποιεί την έξοδο των προϊόντων·

(iii) έγγραφο στο οποίο η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους ή τρίτης χώρας πιστοποιεί την παράδοση σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για αυτήν την πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος ή χώρα·

(iv) καταχωρίσεις που τηρούνται από τους οικονομικούς φορείς σχετικά με προϊόντα, τα οποία προμήθευσαν σε πλοία, αεροσκάφη ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις· και

(v) άλλα αποδεικτικά στοιχεία παραδεκτά από τις αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(5) Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής αποδέχονται τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προβαίνουν στην περάτωση της διακίνησης στο μηχανοργανωμένο σύστημα.