Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης

17Ε. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει:

(1) τις περιπτώσεις υπό τις οποίες το μηχανοργανωμένο σύστημα μπορεί να θεωρείται εκτός λειτουργίας και τους κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές, για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 17Β και 17Γ.

(2) απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παρέκκλισης από την απαίτηση ηλεκτρονικής επιτήρησης των διακινήσεων αυτών.