Απόκτηση εναρμονισμένων προϊόντων από ιδιώτες

18.-(1) Αναφορικά με τα εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει αυτοπροσώπως από το έδαφος ενός κράτους μέλους στη Δημοκρατία, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται μόνο στο κράτος μέλος όπου τα προϊόντα αυτά αποκτώνται.

(2) Για τον προσδιορισμό κατά πόσο τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) προορίζονται για ίδια χρήση ενός ιδιώτη, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) την εμπορική ιδιότητα του κατόχου των εναρμονισμένων προϊόντων και τους λόγους για τους οποίους τα κατέχει·

(β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα εναρμονισμένα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς·

(γ) οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(δ) τη φύση των εναρμονισμένων προϊόντων· και (ε)την ποσότητα των εναρμονισμένων προϊόντων.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2), απλώς και μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο, η ποσότητα των προϊόντων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πιο κάτω ποσοτικά επίπεδα:

(α) Προϊόντα καπνού:

– τσιγάρα 800 τεμάχια·
–πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3 γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια·
–πούρα 200 τεμάχια· και
–καπνός για κάπνισμα 1 κιλό.

(β) Αλκοολούχα ποτά:

–οινοπνευματώδη ποτά 10 λίτρα·
–ενδιάμεσα προϊόντα 20 λίτρα·
–κρασιά (από τα οποία το πολύ 60 λίτρα αφρώδη) 90 λίτρα· και
–μπύρες 110 λίτρα.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία, κατά την απόκτηση ενεργειακών προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που η μεταφορά τους στη Δημοκρατία πραγματοποιείται με αντικανονικό τρόπο από ιδιώτη ή για λογαριασμό ιδιώτη:

Νοείται ότι, μεταφορές με αντικανονικό τρόπο λογίζονται οι μεταφορές καυσίμων κινητήρων, σε περίπτωση που αυτά δεν μεταφέρονται στη δεξαμενή των οχημάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό δοχείο, καθώς και η μεταφορά υγρών καυσίμων θέρμανσης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με βυτιοφόρα για λογαριασμό οικονομικών φορέων.