Γενικά και γενεσιουργός αιτία του φόρου

18Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διακινούνται προς το έδαφος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν εκεί, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, εντός του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος του παρόντος Κεφαλαίου, τα εναρμονισμένα προϊόντα διακινούνται μόνο από πιστοποιημένο αποστολέα προς πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα εναρμονισμένα προϊόντα  θεωρούνται ότι έχουν «παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς» εφόσον έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, έχουν διακινηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος προς το έδαφος της Δημοκρατίας και παραδίδονται είτε σε μη ιδιώτη, είτε σε ιδιώτη εάν η διακίνηση δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 ή του άρθρου 18Ι, τα δε εναρμονισμένα προϊόντα δεν θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς εφόσον μεταφέρονται από τον εν λόγω ιδιώτη για δική του χρήση, σε περίπτωση που διακινούνται από το έδαφος του άλλου κράτους μέλους.

(3) Η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου αρχίζει όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου αποστολέα ή από οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος αποστολής που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) Η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου περατώνεται όταν ο πιστοποιημένος παραλήπτης παραλάβει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος προορισμού που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

(5) Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(6) Ο πιστοποιημένος παραλήπτης καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός όταν τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη Δημοκρατία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διαπράττεται παρατυπία κατά τη διακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΙΒ.

(7) Σε περίπτωση μη εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, τα πρόσωπα αυτά καθίστανται υπόχρεα για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(8) Εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους που πραγματοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις μεταξύ των εδαφών δύο κρατών μελών και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο εν λόγω κράτος μέλος.