Προϋποθέσεις για διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου

18Β.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου μόνον εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18Γ.

(2) Ο πιστοποιημένος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α, παραλήπτης συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Πριν από την αποστολή των προϊόντων, παρέχει εγγύηση που να καλύπτει τους ενεχόμενους κινδύνους μη καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης που δύναται να επέλθουν κατά τη διακίνηση μέσω των κρατών μελών διαμέσου του εδάφους των οποίων μεταφέρονται και στη Δημοκρατία·

(β) καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία στην περάτωση της διακίνησης των προϊόντων· και

(γ) αποδέχεται κάθε έλεγχο που διενεργεί το Τελωνείο για να εξακριβώσει ότι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και ότι καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παράγραφου (α) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που αυτός καθορίζει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον πιστοποιημένο αποστολέα, ή από κοινού με οποιονδήποτε  συνδυασμό από δύο ή περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα με ή χωρίς τον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής καθορίζει λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την παροχή και την ισχύ της εγγύησης.

(6) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή  εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος αποστολέας για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(7) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος παραλήπτης για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(8) Για τον πιστοποιημένο αποστολέα ή τον πιστοποιημένο παραλήπτη που αποστέλλει ή παραλαμβάνει μόνον περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η πιστοποίηση που αναφέρεται στους αντίστοιχους ορισμούς του εδαφίου (1) του άρθρου 2 περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε έναν μόνον παραλήπτη ή αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την πιστοποίηση για μια μόνο διακίνηση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προσωρινή πιστοποίηση δύναται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των ορισμών του πιστοποιημένου αποστολέα ή του πιστοποιημένου παραλήπτη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, να παρέχεται σε ιδιώτες που ενεργούν ως αποστολείς ή παραλήπτες σε περιπτώσεις που τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παραδίδονται για εμπορικούς σκοπούς δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18Α.