Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο

18Γ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ο πιστοποιημένος αποστολέας στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο απλουστευμένου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος αποστολέας.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο έγγραφο μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(3) Το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Ο πιστοποιημένος αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή, σε περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα τον μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς, το δε πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή ο μεταφορέας παρέχει τον εν λόγω κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

(5) Κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, να τροποποιήσει τον προορισμό προς άλλον τόπο παράδοσης στο ίδιο κράτος μέλος, τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος πιστοποιημένος παραλήπτης, ή προς τον τόπο αποστολής και προς τον σκοπό αυτό, ο πιστοποιημένος αποστολέας υποβάλλει στο Τελωνείο σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.