Αναφορά παραλαβής

18Δ.-(1) Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων, ο πιστοποιημένος  παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής.

(β) Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος παραλήπτης.

(γ) Εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο παρέχει στον πιστοποιημένο παραλήπτη  επιβεβαίωση για την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(δ) Η αναφορά παραλαβής αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και έχει, κατά περίπτωση και εκτός εάν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξαιρούνται από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταβάλει κάθε πληρωμή τυχόν οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία ή ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής σύμφωνα με το Μέρος IV.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά παραλαβής στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβάλλεται στο κράτος μέλος αποστολής επιστρέφεται κατόπιν αίτησης και βάσει της αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στο εδάφιο (1).