Καταστροφές και απώλειες

18Δ. (1) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Α και στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας των εναρμονισμένων προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, από αιτία οφειλόμενη στην ίδια τη φύση των προϊόντων ή εξ αιτίας τυχαίων περιστατικών ή ανωτέρας βίας ή ακόμη με την άδεια του Διευθυντή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω προϊόντων αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για το Διευθυντή εφόσον  η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε στη Δημοκρατία ή, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τόπου όπου επήλθε η απώλεια, θεωρείται ότι αυτή επήλθε στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτή διαπιστώθηκε:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εγγύηση που κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Γ, αποδεσμεύεται.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να θέσει τους όρους και προϋποθέσεις για τον καθορισμό και αναγνώριση των απωλειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).