Εφεδρική διαδικασία και ανάκτηση κατά την αποστολή

18Ε.-(1)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18Γ, σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να αρχίζει διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β· και

(ii) ο πιστοποιημένος αποστολέας  ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από τον πιστοποιημένο αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος ευθύνεται ο πιστοποιημένος αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ:

Νοείται ότι, με την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Γ, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων της παραγράφου (3) του άρθρου 18Γ και του άρθρου 18Δ.

(3) Ο πιστοποιημένος αποστολέας φυλάσσει, στα λογιστικά του βιβλία, αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 18Γ, να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.