Εφεδρικά έγγραφα και ανάκτηση δεδομένων, αναφορά παραλαβής

18ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η αναφορά παραλαβής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί κατά την περάτωση της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, είτε διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφεδρικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής και δηλώνεται η περάτωση της διακίνησης.

(2) Το Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, εκτός εάν η αναφορά παραλαβής είναι δυνατό να τους υποβληθεί σύντομα από τον πιστοποιημένο παραλήπτη μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Δ ή εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το αντίγραφο στον πιστοποιημένο αποστολέα ή το φυλάσσουν, ώστε να είναι στη διάθεση του πιστοποιημένου αποστολέα:

Νοείται ότι, μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στη Δημοκρατία ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 18Δ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.