Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής

18Ζ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18ΣΤ, η αναφορά παραλαβής που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ συνιστά απόδειξη για το ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν παραδοθεί στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 18ΣΤ, είναι δυνατό να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που απεστάλησαν έχουν φθάσει στον προορισμό τους· και

(β) το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΣΤ συνιστά κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Σε περίπτωση που η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και έχει προβεί σε τυχόν καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που οφείλεται στο κράτος μέλος προορισμού.