Παρέκκλιση από την υποχρέωση χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος, απλουστευμένες διαδικασίες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη

18Η. Κατόπιν συμφωνίας και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, είναι δυνατόν να θεσπίζονται απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων, δυνάμει του παρόντος Μέρους, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εδαφών δύο ή περισσότερων κρατών μελών.