Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους

18Θ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος της Δημοκρατίας διακινούνται σε προορισμό που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Η διακίνηση πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β μέσω κατάλληλης διαδρομής·

(β) ο πιστοποιημένος παραλήπτης βεβαιώνει την παραλαβή των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού· και

(γ) ο πιστοποιημένος αποστολέας και ο πιστοποιημένος παραλήπτης αποδέχονται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των χωρών τους να διαπιστώνουν την πραγματική παραλαβή των προϊόντων.

(2) Σε περίπτωση που υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται συχνά και τακτικά υπό τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται, με κοινή συμφωνία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν, να απλουστεύουν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).