Πωλήσεις εξ αποστάσεως

18Ι.-(1) Εναρμονισμένα προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, τα οποία αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, του εγγεγραμμένου παραλήπτη ή του πιστοποιημένου παραλήπτη, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στη Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα από αποστολέα που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή για λογαριασμό του, επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία.

(2) Για την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία κατά την παράδοση των εναρμονισμένων προϊόντων και οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

(3) Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία είναι ο αποστολέας.

(4)(α) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει στον αποστολέα να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο ως τον υπόχρεο για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης:Νοείται ότι, ο φορολογικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από τον Διευθυντή, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει ότι, στις περιπτώσεις που ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ο παραλήπτης των εναρμονισμένων προϊόντων.

(5) Ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Εγγράφεται σε σχετικό μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων και εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής·

(β) καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο Τελωνείο μετά την παράδοση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης· και

(γ) τηρεί λογαριασμό για τα παραδιδόμενα εναρμονισμένα προϊόντα.

(6) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το έδαφος της Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί ή/και καταβληθεί στη Δημοκρατία επιστρέφεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αποστολέα, εφόσον ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (5).

(7) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.