Παρατυπίες

18Ε. (1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί παρατυπία στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18Α ή το εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ, τα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία κατά τη διάρκεια της διακίνησης εναρμονισμένων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18Α ή το εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία, αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτή διαπιστώθηκε:

Νοείται ότι, αν το κράτος μέλος όπου πράγματι διαπράχθηκε η παρατυπία εξακριβωθεί πριν από τη λήξη τριετούς περιόδου από την ημερομηνία απόκτησης των εναρμονισμένων προϊόντων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία και στην περίπτωση αυτή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί ή/και καταβληθεί, επιστρέφεται ή διαγράφεται.

(3) Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υποχρεούται να καταβάλει το πρόσωπο που εγγυήθηκε την καταβολή του σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Γ, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετείχε στην παρατυπία:

Νοείται ότι, το Τελωνείο αποδεσμεύει την εγγύηση που έχει κατατεθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β και της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Γ.

(4) Το Τελωνείο στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής στο οποίο τα εναρμονισμένα προϊόντα τέθηκαν σε ανάλωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, επιστρέφει ή διαγράφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος επιβλήθηκε στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "παρατυπία" νοείται η κατάσταση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Γ, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 18Δ και λόγω της οποίας δεν περατώθηκε με κανονικό τρόπο μια διακίνηση ή μέρος μιας διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων.