Πωλήσεις εξ αποστάσεως

18Γ. (1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, τα οποία αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου παραλήπτη, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στη Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για λογαριασμό του, επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία.

(2) Για την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία κατά την παράδοση των εναρμονισμένων προϊόντων και καταβάλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή των προϊόντων και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτός που ισχύει τη στιγμή κατά την οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός.

(3) Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία είναι ο πωλητής ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ή υπόχρεος για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού ή, στις περιπτώσεις που ο πωλητής δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), ο παραλήπτης των εναρμονισμένων προϊόντων:

Νοείται ότι, ο φορολογικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από το Διευθυντή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

(4) Ο πωλητής ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων, να εγγράφεται σε σχετικό μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και να εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής,

(β) να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο Τελωνείο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη των προϊόντων,

(γ) να τηρεί λογιστική των παραδιδόμενων εναρμονισμένων προϊόντων.

(5) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το έδαφος της Δημοκρατίας τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, σε άλλο κράτος μέλος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί ή/και καταβληθεί στη Δημοκρατία δύναται να επιστραφεί ή διαγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του εδαφίου (3) του άρθρου 26.

(6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.