Εναλλακτική απόδειξη όταν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή εξαγωγής

17Δ. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17Γ, η αναφορά παραλαβής που προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 17, ή η αναφορά εξαγωγής που προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 17Α, πιστοποιούν ότι μια διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων έχει περατωθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά εξαγωγής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 17Γ, μπορεί να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, για την περάτωση της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, με βάση κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που απεστάλησαν έχουν φθάσει στον αναφερόμενο προορισμό ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου, η οποία πιστοποιεί ότι τα εν λόγω προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Κοινότητας:

Νοείται ότι, κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί ένα έγγραφο που υποβάλλεται από τον παραλήπτη και το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής ή την αναφορά εξαγωγής.

(3) Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής έχουν αποδεχθεί τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, οι εν λόγω αρχές προβαίνουν σε κλείσιμο της διακίνησης μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.