Αναφορά εξαγωγής

17Α. (1) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και, ενδεχομένως, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά εξαγωγής, με βάση τη θεώρηση του τελωνείου εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 793 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ή του τελωνείου όπου πραγματοποιούνται οι διατυπώσεις στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) του άρθρου 4, το οποίο βεβαιώνει ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Κοινότητας.

(2) (α) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που προκύπτουν από τη θεώρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(β) Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στον αποστολέα.