Διαίρεση διακίνησης ενεργειακών προϊόντων

16. (1) Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει στον αποστολέα να διαιρεί σε δύο ή περισσότερα μέρη τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, εφόσον:

(α) δεν μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων,

(β) η διαίρεση αυτή πραγματοποιείται στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο επιτρέπει αυτή τη διαδικασία,

(γ) οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνονται για τον τόπο στον οποίο γίνεται η διαίρεση.

(2) Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να ρυθμίσει διαδικασία για την πραγματοποίηση στο έδαφος της Δημοκρατίας διαίρεσης ενεργειακών προϊόντων που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής.

(3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.