Διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου για εξαγόμενα προϊόντα

15Α.-(1) Στις προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής δυνάμει του άρθρου 221 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447  («κράτος μέλος εξαγωγής»), εάν το εν λόγω κράτος μέλος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος αποστολής.

(2) Ο διασαφιστής παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς, με τον οποίο δηλώνονται τα εναρμονισμένα προϊόντα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν, πριν από την παράδοση των προϊόντων προς εξαγωγή, κατά πόσον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου αντιστοιχούν στα δεδομένα που περιέχονται στη διασάφηση εξαγωγής.

(4) Σε περίπτωση τυχόν αναντιστοιχιών μεταξύ του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και της διασάφησης εξαγωγής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τις γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(5) Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής γνωστοποιούν, μόλις το αντιληφθούν, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, ότι τα προϊόντα δεν πρόκειται να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και διαβιβάζουν πάραυτα τη γνωστοποίηση στον αποστολέα, ο οποίος με την παραλαβή της γνωστοποίησης ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 15 ή τροποποιεί τον προορισμό των προϊόντων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15, κατά περίπτωση.

(6) Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιούνται με άλλα μέσα εκτός του μηχανοργανωμένου συστήματος έως τις 13 Φεβρουαρίου 2024.