Χρήση ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τη διακίνηση

15.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνο εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο αποστολέας, στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Απόφασης αριθ. 2020/263 (εφεξής “το μηχανοργανωμένο σύστημα”).

(3) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο αποστολέας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο έγγραφο μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα.

(4) Στις προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 περιπτώσεις, το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον παραλήπτη εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα εναρμονισμένα προϊόντα προορίζονται για εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία, το Τελωνείο διαβιβάζει απευθείας σε αυτόν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο.

(5)(α) Ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα εναρμονισμένα προϊόντα ή, σε περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα, τυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς.

(β) Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής.

(6) Ο αποστολέας δύναται να ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, εάν δεν έχει αρχίσει η διακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Α.

(7) Κατά τη διάρκεια διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, ο αποστολέας δύναται, μέσω του μηχανοργα-νωμένου συστήματος, να τροποποιεί τον προορισμό ή τον παραλήπτη των εναρμονισμένων προϊόντων σε έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) ή (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή, ενδεχομένως, στο εδάφιο (3) του άρθρου 11 και προς τον σκοπό αυτό, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού στο Τελωνείο χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

(8) Σε περίπτωση διακίνησης διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, τα οποία προορίζονται για παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά γνωστός κατά τη χρονική στιγμή υποβολής από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), το Τελωνείο δύναται να επιτρέπει στον αποστολέα να παραλείπει από το έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη:

Νοείται ότι, με τη γνωστοποίηση των στοιχείων που αφορούν τον παραλήπτη, το αργότερο δε όταν περατωθεί η διακίνηση, ο αποστολέας, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (7), τα διαβιβάζει αμέσως στο Τελωνείο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις διακινήσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11.