ΜΕΡΟΣ V(Α) ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
Απόκτηση εναρμονισμένων προϊόντων από ιδιώτες

18.-(1) Αναφορικά με τα εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει αυτοπροσώπως από το έδαφος ενός κράτους μέλους στη Δημοκρατία, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται μόνο στο κράτος μέλος όπου τα προϊόντα αυτά αποκτώνται.

(2) Για τον προσδιορισμό κατά πόσο τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) προορίζονται για ίδια χρήση ενός ιδιώτη, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) την εμπορική ιδιότητα του κατόχου των εναρμονισμένων προϊόντων και τους λόγους για τους οποίους τα κατέχει·

(β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα εναρμονισμένα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς·

(γ) οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(δ) τη φύση των εναρμονισμένων προϊόντων· και (ε)την ποσότητα των εναρμονισμένων προϊόντων.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2), απλώς και μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο, η ποσότητα των προϊόντων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πιο κάτω ποσοτικά επίπεδα:

(α) Προϊόντα καπνού:

– τσιγάρα 800 τεμάχια·
–πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3 γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια·
–πούρα 200 τεμάχια· και
–καπνός για κάπνισμα 1 κιλό.

(β) Αλκοολούχα ποτά:

–οινοπνευματώδη ποτά 10 λίτρα·
–ενδιάμεσα προϊόντα 20 λίτρα·
–κρασιά (από τα οποία το πολύ 60 λίτρα αφρώδη) 90 λίτρα· και
–μπύρες 110 λίτρα.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία, κατά την απόκτηση ενεργειακών προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, σε περίπτωση που η μεταφορά τους στη Δημοκρατία πραγματοποιείται με αντικανονικό τρόπο από ιδιώτη ή για λογαριασμό ιδιώτη:

Νοείται ότι, μεταφορές με αντικανονικό τρόπο λογίζονται οι μεταφορές καυσίμων κινητήρων, σε περίπτωση που αυτά δεν μεταφέρονται στη δεξαμενή των οχημάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό δοχείο, καθώς και η μεταφορά υγρών καυσίμων θέρμανσης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με βυτιοφόρα για λογαριασμό οικονομικών φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Γενικά και γενεσιουργός αιτία του φόρου

18Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διακινούνται προς το έδαφος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν εκεί, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, εντός του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος του παρόντος Κεφαλαίου, τα εναρμονισμένα προϊόντα διακινούνται μόνο από πιστοποιημένο αποστολέα προς πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα εναρμονισμένα προϊόντα  θεωρούνται ότι έχουν «παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς» εφόσον έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, έχουν διακινηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος προς το έδαφος της Δημοκρατίας και παραδίδονται είτε σε μη ιδιώτη, είτε σε ιδιώτη εάν η διακίνηση δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 ή του άρθρου 18Ι, τα δε εναρμονισμένα προϊόντα δεν θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς εφόσον μεταφέρονται από τον εν λόγω ιδιώτη για δική του χρήση, σε περίπτωση που διακινούνται από το έδαφος του άλλου κράτους μέλους.

(3) Η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου αρχίζει όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου αποστολέα ή από οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος αποστολής που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(4) Η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων δυνάμει του παρόντος άρθρου περατώνεται όταν ο πιστοποιημένος παραλήπτης παραλάβει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος προορισμού που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

(5) Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(6) Ο πιστοποιημένος παραλήπτης καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός όταν τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη Δημοκρατία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διαπράττεται παρατυπία κατά τη διακίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΙΒ.

(7) Σε περίπτωση μη εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, τα πρόσωπα αυτά καθίστανται υπόχρεα για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

(8) Εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους που πραγματοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις μεταξύ των εδαφών δύο κρατών μελών και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο εν λόγω κράτος μέλος.

Προϋποθέσεις για διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου

18Β.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου μόνον εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18Γ.

(2) Ο πιστοποιημένος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α, παραλήπτης συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Πριν από την αποστολή των προϊόντων, παρέχει εγγύηση που να καλύπτει τους ενεχόμενους κινδύνους μη καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης που δύναται να επέλθουν κατά τη διακίνηση μέσω των κρατών μελών διαμέσου του εδάφους των οποίων μεταφέρονται και στη Δημοκρατία·

(β) καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία στην περάτωση της διακίνησης των προϊόντων· και

(γ) αποδέχεται κάθε έλεγχο που διενεργεί το Τελωνείο για να εξακριβώσει ότι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και ότι καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παράγραφου (α) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που αυτός καθορίζει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον πιστοποιημένο αποστολέα, ή από κοινού με οποιονδήποτε  συνδυασμό από δύο ή περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα με ή χωρίς τον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής καθορίζει λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την παροχή και την ισχύ της εγγύησης.

(6) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή  εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος αποστολέας για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(7) Εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται να ενεργεί ως πιστοποιημένος παραλήπτης για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, αφού ενημερώσει σχετικά το Τελωνείο.

(8) Για τον πιστοποιημένο αποστολέα ή τον πιστοποιημένο παραλήπτη που αποστέλλει ή παραλαμβάνει μόνον περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η πιστοποίηση που αναφέρεται στους αντίστοιχους ορισμούς του εδαφίου (1) του άρθρου 2 περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε έναν μόνον παραλήπτη ή αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την πιστοποίηση για μια μόνο διακίνηση:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προσωρινή πιστοποίηση δύναται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των ορισμών του πιστοποιημένου αποστολέα ή του πιστοποιημένου παραλήπτη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, να παρέχεται σε ιδιώτες που ενεργούν ως αποστολείς ή παραλήπτες σε περιπτώσεις που τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παραδίδονται για εμπορικούς σκοπούς δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18Α.

Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο

18Γ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ο πιστοποιημένος αποστολέας στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος μέλος αποστολής, υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο απλουστευμένου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος αποστολέας.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο έγγραφο μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(3) Το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(4) Ο πιστοποιημένος αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή, σε περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα τον μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς, το δε πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή ο μεταφορέας παρέχει τον εν λόγω κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

(5) Κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, να τροποποιήσει τον προορισμό προς άλλον τόπο παράδοσης στο ίδιο κράτος μέλος, τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος πιστοποιημένος παραλήπτης, ή προς τον τόπο αποστολής και προς τον σκοπό αυτό, ο πιστοποιημένος αποστολέας υποβάλλει στο Τελωνείο σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Αναφορά παραλαβής

18Δ.-(1) Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων, ο πιστοποιημένος  παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

(2)(α) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής.

(β) Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο πιστοποιημένος παραλήπτης.

(γ) Εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο παρέχει στον πιστοποιημένο παραλήπτη  επιβεβαίωση για την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

(δ) Η αναφορά παραλαβής αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και έχει, κατά περίπτωση και εκτός εάν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξαιρούνται από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταβάλει κάθε πληρωμή τυχόν οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία ή ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής σύμφωνα με το Μέρος IV.

(3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά παραλαβής στον πιστοποιημένο αποστολέα.

(4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβάλλεται στο κράτος μέλος αποστολής επιστρέφεται κατόπιν αίτησης και βάσει της αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Εφεδρική διαδικασία και ανάκτηση κατά την αποστολή

18Ε.-(1)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18Γ, σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να αρχίζει διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β· και

(ii) ο πιστοποιημένος αποστολέας  ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από τον πιστοποιημένο αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) την επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω αντίγραφο και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος ευθύνεται ο πιστοποιημένος αποστολέας, κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας πριν από την έναρξη της διακίνησης.

(2) Με την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ:

Νοείται ότι, με την επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Γ, εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων της παραγράφου (3) του άρθρου 18Γ και του άρθρου 18Δ.

(3) Ο πιστοποιημένος αποστολέας φυλάσσει, στα λογιστικά του βιβλία, αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, ο πιστοποιημένος αποστολέας δύναται να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 18Γ, να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και ενημερώνει το Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εφεδρικά έγγραφα και ανάκτηση δεδομένων, αναφορά παραλαβής

18ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η αναφορά παραλαβής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί κατά την περάτωση της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στη Δημοκρατία, είτε διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφεδρικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής και δηλώνεται η περάτωση της διακίνησης.

(2) Το Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, εκτός εάν η αναφορά παραλαβής είναι δυνατό να τους υποβληθεί σύντομα από τον πιστοποιημένο παραλήπτη μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Δ ή εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το αντίγραφο στον πιστοποιημένο αποστολέα ή το φυλάσσουν, ώστε να είναι στη διάθεση του πιστοποιημένου αποστολέα:

Νοείται ότι, μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στη Δημοκρατία ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18Ε, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 18Δ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής

18Ζ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18ΣΤ, η αναφορά παραλαβής που απαιτείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Δ συνιστά απόδειξη για το ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν παραδοθεί στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 18ΣΤ, είναι δυνατό να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που απεστάλησαν έχουν φθάσει στον προορισμό τους· και

(β) το εφεδρικό έγγραφο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΣΤ συνιστά κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Σε περίπτωση που η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και έχει προβεί σε τυχόν καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που οφείλεται στο κράτος μέλος προορισμού.

Παρέκκλιση από την υποχρέωση χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος, απλουστευμένες διαδικασίες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη

18Η. Κατόπιν συμφωνίας και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, είναι δυνατόν να θεσπίζονται απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων, δυνάμει του παρόντος Μέρους, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εδαφών δύο ή περισσότερων κρατών μελών.

Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της Δημοκρατίας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους

18Θ.-(1) Σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος της Δημοκρατίας διακινούνται σε προορισμό που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Η διακίνηση πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Β μέσω κατάλληλης διαδρομής·

(β) ο πιστοποιημένος παραλήπτης βεβαιώνει την παραλαβή των προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού· και

(γ) ο πιστοποιημένος αποστολέας και ο πιστοποιημένος παραλήπτης αποδέχονται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των χωρών τους να διαπιστώνουν την πραγματική παραλαβή των προϊόντων.

(2) Σε περίπτωση που υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται συχνά και τακτικά υπό τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δύνανται, με κοινή συμφωνία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν, να απλουστεύουν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Πωλήσεις εξ αποστάσεως

18Ι.-(1) Εναρμονισμένα προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, τα οποία αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, του εγγεγραμμένου παραλήπτη ή του πιστοποιημένου παραλήπτη, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στη Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα από αποστολέα που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή για λογαριασμό του, επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης στη Δημοκρατία.

(2) Για την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία κατά την παράδοση των εναρμονισμένων προϊόντων και οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

(3) Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Δημοκρατία είναι ο αποστολέας.

(4)(α) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει στον αποστολέα να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο ως τον υπόχρεο για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης:Νοείται ότι, ο φορολογικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από τον Διευθυντή, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει ότι, στις περιπτώσεις που ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ο παραλήπτης των εναρμονισμένων προϊόντων.

(5) Ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Εγγράφεται σε σχετικό μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων και εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής·

(β) καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο Τελωνείο μετά την παράδοση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης· και

(γ) τηρεί λογαριασμό για τα παραδιδόμενα εναρμονισμένα προϊόντα.

(6) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το έδαφος της Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί ή/και καταβληθεί στη Δημοκρατία επιστρέφεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αποστολέα, εφόσον ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (5).

(7) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ
Καταστροφή και απώλεια

18ΙΑ.-(1)(α) Στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Α και στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Ι περιπτώσεις, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας των εναρμονισμένων προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στη Δημοκρατία από το άλλο κράτος μέλος, στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, εξαιτίας τυχαίου συμβάντος ή ανωτέρας βίας ή κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή για την καταστροφή των προϊόντων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια σε περίπτωση που δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

(2) Σε περίπτωση μερικής απώλειας που οφείλεται στη φύση των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στη Δημοκρατία από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία, εφόσον το ποσό της απώλειας δεν υπερβαίνει το κοινό όριο μερικής απώλειας για τα εν λόγω εναρμονισμένα προϊόντα, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 5 ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 5, κατά περίπτωση, εκτός εάν το Τελωνείο έχει εύλογη υποψία απάτης ή παρατυπίας.

(3) Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, των εναρμονισμένων προϊόντων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Διευθυντή στις περιπτώσεις που η εν λόγω ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, επήλθε ή διαπιστώθηκε στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, των εναρμονισμένων προϊόντων, διαπιστώνεται στη Δημοκρατία, η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι αποδεσμεύεται, πλήρως ή εν μέρει, κατά περίπτωση, με την προσκόμιση ικανοποιητικής απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
Παρατυπίες

18ΙΒ.-(1) Σε περίπτωση διάπραξης παρατυπίας στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι, τα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία κατά τη διάρκεια της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία, αυτή θεωρείται διαπραχθείσα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτήν διαπιστώθηκε:

Νοείται ότι, εάν το κράτος μέλος όπου πράγματι διαπράχθηκε η παρατυπία εξακριβωθεί πριν από τη λήξη τριετούς περιόδου από την ημερομηνία απόκτησης των εναρμονισμένων προϊόντων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Ειδικό φόρο κατανάλωσης καταβάλλει πρόσωπο, το οποίο εγγυήθηκε την καταβολή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετείχε στην παρατυπία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του ίδιου ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα για την πληρωμή της εν λόγω οφειλής.

(β) Το Τελωνείο στην περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αποστολής στο οποίο τα εναρμονισμένα προϊόντα είχαν τεθεί σε ανάλωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος επιστρέφει ή διαγράφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος επιβλήθηκε στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποδεσμεύουν την εγγύηση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «παρατυπία» λογίζεται η κατάσταση  που δημιουργείται κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 18ΙΑ και λόγω της οποίας δεν έληξε με κανονικό τρόπο διακίνηση ή μέρος διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων.

(5) Απουσία εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18A ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι ή μη τήρηση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18Β θεωρείται παρατυπία:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) εφαρμόζονται ανάλογα, εκτός εάν ο παραλήπτης είναι υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Ι.