Παρατυπίες

18ΙΒ.-(1) Σε περίπτωση διάπραξης παρατυπίας στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι, τα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία κατά τη διάρκεια της διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία, αυτή θεωρείται διαπραχθείσα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτήν διαπιστώθηκε:

Νοείται ότι, εάν το κράτος μέλος όπου πράγματι διαπράχθηκε η παρατυπία εξακριβωθεί πριν από τη λήξη τριετούς περιόδου από την ημερομηνία απόκτησης των εναρμονισμένων προϊόντων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(3)(α) Ειδικό φόρο κατανάλωσης καταβάλλει πρόσωπο, το οποίο εγγυήθηκε την καταβολή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετείχε στην παρατυπία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του ίδιου ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα για την πληρωμή της εν λόγω οφειλής.

(β) Το Τελωνείο στην περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος αποστολής στο οποίο τα εναρμονισμένα προϊόντα είχαν τεθεί σε ανάλωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος επιστρέφει ή διαγράφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος επιβλήθηκε στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποδεσμεύουν την εγγύηση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «παρατυπία» λογίζεται η κατάσταση  που δημιουργείται κατά τη διάρκεια διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 18Ι, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 18ΙΑ και λόγω της οποίας δεν έληξε με κανονικό τρόπο διακίνηση ή μέρος διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων.

(5) Απουσία εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18A ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18Ι ή μη τήρηση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18Β θεωρείται παρατυπία:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) εφαρμόζονται ανάλογα, εκτός εάν ο παραλήπτης είναι υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Ι.