Γενικές διατάξεις αναφορικά με τον τόπο αποστολής και προορισμού της διακίνησης

11.-(1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των ακόλουθων τόπων εντός του εδάφους της Ένωσης, ακόμη και μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:

(α) Από μια φορολογική αποθήκη προς-

(i) άλλη φορολογική αποθήκη·

(ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη·

(iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Α·

(iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος·

(v) το τελωνείο εξόδου, εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 329, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, που είναι ταυτόχρονα το τελωνείο αναχώρησης για το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, εφόσον αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 189 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446· και

(β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τόπος εισαγωγής» νοείται ο τόπος όπου τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(2) Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισαγωγή πραγματοποιείται με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται από τον τόπο εισαγωγής υπό καθεστώς αναστολής μόνον εάν ο διασαφιστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τα ακόλουθα:

(α) Τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εγγεγραμμένου αποστολέα για τη διακίνηση·

(β) τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραλήπτη προς τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα· και

(γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προορίζονται να αποσταλούν από το έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και πλην της περίπτωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13, ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος παραλήπτης με άδεια που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13:

Νοείται ότι, ο εν λόγω εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.