Διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων εντός της Κοινότητας

11. (1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα μπορούν να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εντός του εδάφους της Κοινότητας, ακόμη και στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:

(α) από μια φορολογική αποθήκη προς:

(i) άλλη φορολογική αποθήκη,

(ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη,

(iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 17Α.

(iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος·

(β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιοδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "τόπος εισαγωγής" θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, και πλην της περίπτωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13, ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, όταν ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη:

Νοείται ότι, ο εν λόγω εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης παραμένει υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(3) Τα εδάφια (1) και (2)  πιο πάνω εφαρμόζονται επίσης και για τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.