Μητρώο δεδομένων

14. (1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Δεδομένων» στο οποίο εγγράφονται τα πιο κάτω:

(α) το όνομα και η διεύθυνση των εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων αποστολέων και εγγεγραμμένων παραληπτών για τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των υποστατικών που είναι εγκεκριμένα ως φορολογικές αποθήκες,

(β) η κατηγορία των προϊόντων που επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή παραληφθούν από τα εν λόγω πρόσωπα ή να αποθηκευτούν στα εν λόγω υποστατικά,

(γ) η διεύθυνση του Τελωνείου που είναι αρμόδιο για περαιτέρω πληροφορίες,

(δ) η ημερομηνία χορήγησης και ενδεχομένως η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ατομικού αριθμού, και

(ε) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το Μητρώο είναι δυνατό να   τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή καθορίσει ο Διευθυντής περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

(2) Κάθε πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο Δεδομένων και να γνωστοποιεί γραπτώς στο Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Μητρώου Δεδομένων εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του να καθορίσει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορούν τα πιο πάνω εδάφια  και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που είναι συναφές με τις διατάξεις του.