ΜΕΡΟΣ ΙV ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων

8. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, η παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση υπό καθεστώς αναστολής των εναρμονισμένων προϊόντων, πραγματοποιείται σε φορολογικές αποθήκες και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Έγκριση σύστασης και λειτουργία φορολογικών αποθηκών

9. (1) Ο Διευθυντής δύναται μετά από γραπτή αίτηση προσώπου η οποία δύναται να υποβληθεί και σε μηχανογραφημένη μορφή, να εγκρίνει υπό όρους υποστατικά που χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ως φορολογικές αποθήκες και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό άδεια.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του να καθορίσει:

(α) τον τύπο και την μορφή της αίτησης,

(β) τις κατηγορίες των φορολογικών αποθηκών,

(γ) τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχεται έγκριση για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών,

(δ) τον χρόνο παραμονής των προϊόντων κατά κατηγορία, στη φορολογική αποθήκη,

(ε) τη διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων,

(στ) τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των προϊόντων,

(ζ) τον τρόπο παρακολούθησης των προϊόντων και της άσκησης ελέγχου σε αυτά,

(η) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έγκριση ή λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.

(3) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη άδειας των φορολογικών αποθηκών καθώς και ετήσια τέλη λειτουργίας τους.

Εγκεκριμένος αποθηκευτής

10.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίησή του, να εγκρίνει μετά από γραπτή αίτηση, η οποία δύναται να υποβληθεί και σε μηχανογραφημένη μορφή, πρόσωπο, ως εγκεκριμένο αποθηκευτή και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό άδεια.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια χορηγείται σε περίπτωση που το πρόσωπο παράγει, μεταποιεί, κατέχει, αποθηκεύει, παραλαμβάνει και αποστέλλει, κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του, εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες.

(3) Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται-

(α) να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων και των κινήσεων των εναρμονισμένων προϊόντων ανά φορολογική αποθήκη·

(β) να θέτει στη διάθεση του Διευθυντή προς επιθεώρηση τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(γ) να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο ή απογραφή των προϊόντων·

(δ) να παρέχει εγγύηση η οποία να καλύπτει τον κίνδυνο που ενέχει η παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και αποθήκευση των εναρμονισμένων προϊόντων·

(ε) να εισάγει στη φορολογική του αποθήκη και να προβαίνει στη λογιστική εγγραφή, με την περάτωση της διακίνησης, όλων των εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, εκτός εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 11· και

(στ) να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθούν από τον Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

Απώλειες και ελλείμματα εναρμονισμένων προϊόντων

13. [Διαγράφηκε]